धादिङमा रहेका बोर्डिङ स्कुलको फोन

एड्भान्स बोर्डिङ स्कुल ५२०७८३
एड्भान्स बोर्डिङ स्कुल ५२०७८४
चिल्ड्रपार्क बोर्डिङ स्कूल ५२०२२२
चिल्ड्रपार्क बोर्डिङ स्कूल (होस्टेल) ५२०३३१
चिल्ड्रपार्क बोर्डिङ स्कूल (प्रिप्राइमरी) ५२०७५२
सुनगाभा बोर्डिङ स्कुल ५२०११०
सुनगाभा बोर्डिङ स्कुल ५२०१९४
धदिङ बोर्डिङ स्कुल (बिचबजार) ५२०८१५
धदिङ बोर्डिङ स्कुल (सीतलबजार) ५२०२०३
विलिभर्स बोर्डिङ स्कुल ५२०७१३
नलाङ मोडल एकेडेमी फोन ९८४१९५४२२१
नोटः कृपया नम्बरहरु राख्न छुट भएका बोर्डिङहरुले नम्बर उपब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।