ओलीको हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना खारेज

Avatar photo
Dhadingpost
आइतवार, भदौ १९, २०७३

धादिङ भदौ १९

3fd / xfjfaf6 ljh'nL–ufpF lemlnldnL dsjfgk'/ kmfk/af/Ldf lgdf{0f ul/Psf] @% lsjf Ifdtfsf] jfo'–;f}o{ ldl>t ljB't\ kl/of]hgf . o; kl/of]hgfaf6 :yfgLo !#! 3/df ljB't ;'ljwf pknAw ePsf] 5 . tl:a/ M s[i0f clwsf/L, /f;;

हावाबाट बिजुली निकाल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना खारेज भएको छ । हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव गर्ने वेलायती कम्पनीसँग समन्वयको काम गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्तावलाई खारेज गरेको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ‘हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनीका प्रस्ताव बोर्डले धेरै पहिला नै रद्द गरेको छ, त्यो योजना अघि बढेको छैन ।’

वेलायती कम्पनी गोर्खा युकेले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट वायु उर्जा निकाल्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसबारेमा समन्वय गर्ने र परियोजनालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको थियो ।

लगानी बोर्डले प्रस्तावको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, खर्च, प्रविधिक पक्षलगायतका बारेमा विस्तृत विवरण पेश गर्न गोर्खा युकेलाई भनेको पनि थियो । तर वेलायती कम्पनीको प्रस्ताव सम्भव नभएको देखिएपछि बोर्डले त्यो परियोजनालाई रद्द गरेको हो ।

वेलायती कम्पनीले एक वर्षभित्र तीन सय मेगावाट र तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत निकाल्छु भनेपछि त्यसकै आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावाबाट बिजुली निकालेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो ।