रामकृष्ण अधिकारी वैतनिक वकिलमा नियुक्त

Avatar photo
Dhadingpost
मङ्लबार, साउन २, २०८०

धादिङ । जिल्ला अदालत धादिङले अधिवक्ता रामकृष्ण अधिकारीलाई एक वर्षका लागि निशुल्क कानुनी सहायताका लागि वैतनिक कानुनी व्यवसायीक पदमा नियुक्त गरेको छ ।

कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका असहाय, अशक्त, नावालिक वा आर्थिक रुपमा वा थुनुवा रहेको व्यक्तिका लागि निशुल्क कानुनी सहायताको लागि वैतनिक कानुनी व्यवसायीक पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवास्था अनुसार अधिकारीलाई धादिङ जिल्ला अदालतले नियुक्त गरेको हो । निशुल्क कानुनी सहायताको लागि अधिकारीलाई 9841510191 मा कल गर्न सकिने छ ।

कानुनी व्यवस्था
(१) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने छ :
(क) कानूनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका असहाय, अशक्त, नावालिग वा आर्थिक रूपमा विपन्न
वा थुनुवा रहेको व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक छ भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलास वा रजिस्ट्रारले, पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलास वा रजिस्ट्रारले र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारले तोकिदिएका मुद्दाहरूमा निःशुल्करूपमा आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने तथा मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने,
(ख) जिल्ला अदालतमा नियुक्त वैतनिक कानून व्यवसायीले कम्तीमा पन्ध्र दिनमा १ पटक र उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने वैतनिक कानून व्यवसायीले महिनामा १ पटक कारागारको भ्रमण गरी थुनुवा कैदीको तर्फबाट कुनै लिखत तयार गर्नुपर्ने वा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
(ग) जिल्ला अदालतमा नियुक्त वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले कानूनी सहायता प्रदान गरेको मुद्दा फैसला भएपछि सो मुद्दामा पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो पक्षको तर्फबाट पुनरावेदनपत्र तयार गरी दर्ताका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने,
(घ) वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त भएको मुद्दामा पक्षलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिने,
(ङ) वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त भएको मुद्दामा भएको काम कारबाही र अवस्थाका बारेमा पक्षलाई जानकारी गराउने,
(च) मिलापत्र हुनेमा असहाय पक्षको तर्फबाट मिलापत्रको दरखास्त लेख्ने,
(छ) पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा साधक जाँचको सुनुवाइमा सरकारी पक्षलाई झिकाउँदा थुनामा रहेका प्रतिवादीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
( ज ) दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषालगायतका उपयुक्त माध्यमबाट परामर्श दिने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित अदालतमा आवश्यक समन्वय गर्ने,
(झ) बालबालिका संलग्न मुद्दामा लिखत तयार गर्दा वा बहस प्रतिरक्षा गर्दा बाल न्याय अनुकूलको संवेदनशीलता र बालमैत्री वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउने,
(ञ) मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्ने, (ट) वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध हुन सक्ने पक्ष रहेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्यस्तो पक्षको तर्फबाट कुनै लिखतको तयारी वा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ठ) आफूले बहस प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजात समयमै प्राप्त गरी मुद्दाको पेसीको दिनपूर्व आवश्यक तयारी गर्ने,
(ड) आफूले बहस प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा पेसीमा तोकिएको दिन समयमै इजलासमा उपस्थित भई बहस प्रतिरक्षा गर्ने,
(ण) आफूले बहस प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा पेसीमा तोकिएको दिन विशेष कारण परेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको सुनुवाइ स्थगन नगर्ने,
(त) कारागारको भ्रमण गर्दा बेजिल्लाको कैदीको तर्फबाट मुद्दामा पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्थामा कुन जिल्लाको कैदी हो सो जिल्ला अदालतको वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत सो कार्य गराउने विषयलगायत सम्बन्धित अदालतबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दासम्बन्धी विषयहरूको कारागार भ्रमणसम्बन्धी चेकलिस्ट तयार गरी सो विषयको प्रतिवेदनसमेत पेस गर्ने ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असमर्थ पक्षको तर्फबाट वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त भएको मुद्दामा पक्षले आफ्नोतर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्ति गरेमा वैतनिक कानून व्यवसायीले त्यस्तो पक्षको तर्फबाट बहस प्रतिरक्षा, लिखतको तयारी वा परामर्श दिने कार्य गनुपर्ने छैन ।
(३) वैतनिक कानून व्यवसायीलाई बहस प्रतिरक्षा गर्न लेखी आएकोमा पेसीका दिन मिसिलको अध्ययन गरी समयमै सम्बन्धित इजलासमा उपस्थित हुनु पर्ने छ । काबुबाहिरको परिस्थिति परेमा बाहेक आफूलाई तोकिएको मुद्दा पेसीबाट हटाउनु हुँदैन ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वैतनिक कानून व्यवसायीले एकैदिन २ भन्दा बढी मुद्दामा असमर्थ पक्षको तर्फबाट इजलासमा उपस्थित भई बहस प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था परेको कारण सबै मुद्दामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था रहेमा पुराना, थुनुवा, वृद्ध, महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिई अन्य मुद्दाको पेसी स्थगनको निवेदन गर्न सक्ने छ ।
(५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले बहस, प्रतिरक्षा वा परामर्श दिनुपर्ने मुद्दाको मिसिलसँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने छ ।