आ.व. ०७४/०७५ को ठेक्का सम्वन्धी वोलपत्र आव्हान

Avatar photo
Dhadingpost
शनिबार, असार ३, २०७४

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ अनुसार यस जिल्ला समन्वय समितिवाट आ.व. २०७४-०७५ (२०७४ श्रवाण १ गते देखि २०७५ आषाढ मसान्त सम्म) को लागि देहाय वमोजिमको आन्तरिक आय सम्वन्धी ठेक्का वन्दोवस्त गर्नुपर्ने भएकोले जिल्ला समन्वय समितिवाट तोकिएको दररेटमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन(IEE/EIA) मा उल्लेखित खोला, नदीनाला तथा खानी क्षेत्रहरुवाट स्वीकृत परिमाण भन्दा वढि उत्खनन् नहुने गरी रोडा, ढुंगा, वालुवा, ग्राभेल र चुनढुंगामा निकासी कर तथा विक्रि शुल्क संकलनको ठेक्का लिन ईच्छुक (मु.अ. कर दर्ता प्रमाण पत्र, आ.व. २०७३/०७४ सम्मको फर्म नवीकरण, आ.व. २०७२/०७३ को आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र भएका) फर्म वा कम्पनीवाट तोकिएको न्यूनतम अंकमा नघट्ने गरी निम्नानुसारको विषय क्षेत्र भित्र वोलपत्र खरिद गरी पेश गर्न वा भ(दष्ममष्लन मार्फत वोलपत्र पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रीत नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका शिलवन्दी वोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । वोलपत्र सम्वन्धी अन्य विवरण जि.स.स.को ddcdhading.gov.np वा वोलपत्र फाराममा खुलाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।