जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङको जरुरी सुचना

Avatar photo
Dhadingpost
बुधबार, बैशाख ६, २०७४

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४-१-५

“हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा”
विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रम सम्वन्धी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङको सूचना ।

अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि शैक्षिक सत्र २०७४ मा विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तपसिलमा उल्लेख गरिए अनुसारका निर्देशनहरु गर्न गराउन हुन सम्पूर्णस्रोतकेन्द्र एवम् विद्यालयहरूलाई यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
१. सघन भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्य योजनासहित कार्यान्वयन गर्ने ।
२. विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहयोग प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी परिचालन गर्र्नेे ।
३. विद्यालय वाहिर रहेका विद्यालय उमेरका वालवालिकालाई सहयोग गरी विद्यालयमा भर्ना गराउने र टिकाउने कार्यक्रम सामुदायिक सिकाई केन्द्रको कार्यक्रम रहेकोले नजिकको सामुदायिक सिकाइ केन्द्र संग समेत समन्वय, सहकार्य गर्नु हुन ।
४. चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बाल बालिकाहरूलाई भर्ना अभियान कार्यक्रममा प्रारम्भिक बाल कक्षामा भर्ना गराउन अभिप्रेरित गर्ने ।
५. विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रममा घरदैलो, निमन्त्रणा पत्र, अभिभावकलाई शिक्षाको महत्त्व सम्बन्धी परामर्श सेवा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
६. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु गर्नका लागि विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि बाल बालिका विद्यालय बाहिर नरहने गरी प्रतिबद्धताका साथ घोषणा गर्ने ।
७. जिल्लाभित्र बोलिने स्थानीय भाषामा स्थानीय परिवेश अनुसार प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण गरी प्रचार प्रसार गर्ने ।
८. विद्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना एवम् टिकाउने क्रियाकलाप आ–आफ्नो विद्यालय सुधार योजना (SIP मा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
९.सबै किसिमका अपाङ्गता भएका बाल बालिकाहरूलाई उमेर अनुसार मिल्दो प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षा तथा विद्यालयहरूमा निःशुल्क भर्नाको व्यवस्था मिलाउने ।
१०. नयाँ भर्ना हुन आउने बाल बालिकाहरूका लागि जन्मदर्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने साथै जन्मदर्ता नम्बर विद्यार्थी भर्ना अभिलेख तथा विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिकामा अभिलेखीकरण गरी विद्यालयको विद्युतीय शैक्षिक सूचना पद्धतिमा प्रविष्टि(Entry) गर्ने ।
११. नयाँ भर्ना हुन आउने बाल बालिकाहरूको नियमित रूपले Tracking गरी भर्ना र टिकाउको विश्लेषण गर्ने ।
१२. लक्षित समूहका विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपले प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने ।
१३. विद्यालय उमेर समूहका नयाँ बाल बालिका भर्ना गर्ने विद्यालयहरूले विद्यार्थीसहितको विवरण जिशिकामा तुरुन्त पठाउने ।
१४. हरेक विद्यालय तथा, स्रोतकेन्द्रले बिषयगत, कक्षागत र तहगत सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषण गरी आगामी शै.स.२०७४ का लागि सि.उ. लक्ष्य किटान साथ आ–आफ्नो कार्यकक्षमा प्रदर्शन गर्ने सोअनुसार भए नभएको सम्वन्धीत स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकले अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने ।
१५. स्रोतकेन्द्रले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका बाल बालिकाहरूको विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने र सो विवरण गाउँपालिका/न.पा., जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने ।

(कृष्णकुमार श्रेष्ठ)
नि. जिल्ला शिक्षा अधिकारी