सुची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना (त्रिपुरासुन्दरी गाउँकार्यपालिका)

Avatar photo
Dhadingpost
शनिबार, चैत्र २६, २०७३

( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२५ )

यस त्रिपुरासुन्दरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका लागि आ.व. २०७३/०७४ मा तपशिल वमोजिमका सामान तथा सेवा खरिद गर्नका लागि स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४वमोजिम सुची दर्ता गर्नूपर्ने भएकोले योग्यता पूगेका इच्छुक सम्वन्धित इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र त्रिपुरासुन्दरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सुची दर्ताका लागि आवेदन पेश गर्नु हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल:
१. मसलन्दका सामानहरु
२. स्टेशनरीका सामानहरु
३. विभिन्न प्रकारका फर्निचर तथा फर्निसिगंका सामानहरु
४. छपाई सम्वन्धि कार्यहरु
५. प्रिन्टर, फयाक्स मेशिन,टेलिफोन सेट, कम्प्यूटर, प्रिन्टर,यू.पि.एस., मोबाइल तथा कम्प्यूटर सम्वन्धि पार्टपुर्जाहरु
६. विज्ञापन तथा सुचना सम्वन्धि सेवाहरु
७. विभिन्न व्राण्डका मोटरसाइकल, सवारीसाधनका पार्टपुर्जाहरु सप्लाई तथा मर्मत सम्वन्धि
८. विद्यूतिय सामाग्री तथा उपकरण एवं मर्मत सम्भार
९. निर्माण सामाग्रीहरु विभिन्न साइजका छड, सिमेन्ट, रंगरोगन आदि
१०. परामर्शदाता तथा अन्य सेवा सम्वन्धि
११. निर्माण कार्य सम्वन्धि ।
१२. सवारीसाधन भाडा सम्बन्धि ।
१३. मेशिनरी औजार सम्बन्धि ।
१४. कूरियर सेवा सम्बन्धि ।
दरखास्त साथ पेश गर्नूपर्ने कागजातहरु:
१. फर्म तथा कम्पनी दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
२. स्थायी लेखा नम्वर वा मू. अ. कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. व्यवसायिहरुको हकमा व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. आ.व. २०७२/०७३ को व्यवसाय कर लगायत सवै करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
अन्य जानकारीहरु:
१. म्याद नाघि आएको, आवश्यक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न नभएको वा रीत नपूगेको निवेदन उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
२. सुचीकृत भएका विक्रेता फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुवाट कार्यालयको आवश्यकता अनूसारको सामान तथा सेवा खरिद गरिनेछ ।
३. सुचीकृत भएका विक्रेता फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुले सन्तोष जनक सेवा वा सामान सप्लाई नगरेको खण्डमा सूचीवाट हटाइने छ । यस उपर कुनै दावी विरोध गर्न पाइने छैन ।
४. कम्पनी, फर्म वा संस्था सूचीकृत गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ ।
५. यस सूचना अनुसार दर्ता भएका सूची आ.व. २०७३/०७४ का लागि मात्र मान्य हुनेछ ।
६. यो सुचना download गर्न सकिन्छ ।

शैलेन्द्र ढकाल
(कार्यकारी अधिकृत)
त्रिपुरासुन्दरी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय सल्यानटार, धादिङ ।