कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Avatar photo
Dhadingpost
बुधबार, भदौ ३०, २०७२

प्रकासित २०७२ भदौं २९ गते मंगलबार
प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज (प्रयास नेपाल) धादिङ र यू.एम.एन.को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धादिङ्ग जिल्लाका महादेवस्थान र पिडा गाविसमा संचालन हुने Dhading Disaater Response programme का लागि १ जना कार्यक्रम व्यवस्थापक, १ जना कार्यक्रम संयोजक, १ जना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत १ जना लेखा अधिकृत,४ जना जेटिए,४ सबईञ्निनियर, ४ जना सामाजिक परिचालक करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपाली नागरिकहरुबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित २०७२ असोज ४ गते सम्म उल्लेखित ठेगानामा दरखास्त आह्वान गरिएको छ । म्याद नाघि आएको र रीत नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । प्रारम्भिक छनौटमा परेका उमेद्धारलाई मात्र परीक्षमा समावेश गराईनेछ ।
विज्ञापन नं ः– १२, ०७२÷०७३
पद: कार्यक्रम संयोजक आवश्यक संख्या १ जना
पद: कार्यक्रम व्यवस्थापक आवश्यक संख्या १ जना
मुख्य जिम्मेवारीहरुः
– Dhading Disaater Response programme र बालकेन्द्रित सामुदायिक विकास कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने
– समुदायमा सेल्टर,खानेपानी निर्माणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
– बिद्यालय निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
– समुदायमा आधारित पोषण लगायत अन्य स्वास्थ्य परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
– आयआर्जन लगायत जिविकोपार्जनका विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने
– सहकारी विकास र आत्म निर्भर समुहहरुलाई दिगो बनाउन रणनितिहरु तयार गर्ने
– वालक्लव, युवाक्लव र नेटवर्कहरु परिचालन साथै सुशासन पद्धती विकास गर्ने
– जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने

शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः
– कृषि बिषयमा स्नातक तह (BSC Ag.) पास गरी २ बर्ष अनुभव वा कृषि बिषयमा प्रमाण पत्र तह (ISC Ag.) गरी ५ बर्ष अनुभव भएको । (कार्यक्रम संयोजकको लागि)
– कुनै १ बिषयमा स्नातक गरी ४ बर्षको अनुभव भएको ( कार्यक्रम व्यवस्थापकको लागि)
– कार्यक्रम व्यवस्थापक,संयोजक वा सो सरहको पदमा २ वर्षको अनुभव भएको
– शिक्षा, स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माण, जिविकोपार्जन वा आयआर्जनका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको
– मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको ।
– परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको
– नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , Power Point मा राम्रो दक्षता भएको
– विभिन्न विषयहरुमा तालिम सहजिकरण सीप भएको
– अंग्रेजी बोल्न र लेख्न राम्रो दखल भएको
– मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको

विज्ञापन नं: १३, ०७२-०७३
पद: अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत संख्या: १
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 परियोजनाले तय गरेका सूचकहरुको आधारमा कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्ने ।
 मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण,कार्यान्वयन र दस्तावेजिकरणमा प्राविधिक सहयोग ।
 संचालित कार्यक्रमहरुको समयमा कार्यान्वयन र गुणस्तरीयता कायम गर्ने ।
 कार्यक्रममा कर्मचारीलाई अनुगमन तथा मुल्याङ्कन बिषयमा सीप र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम गर्ने ।
 समूदाय तथा संघ संस्थाहरु तथा सरकारी निकायहरुसँग समन्वय,सहकार्य गर्ने सीप भएको ।
 परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा तयार गर्ने ।
 जिविकोपार्जन,शिक्षा,स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माण र सुशासनको कामको तोकिएको समय,संख्या र गुणस्तरीयता कायम गर्न कार्यक्रमसँग समन्वय र मावबीय जनशक्ति परिचालन तथा गर्ने ।
योग्यता:
– अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धमा ज्ञान र सीप भएको
– स्नातक तह उत्र्तिण भई तथ्याङ्क व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त
– जिविकोपार्जन तथा आय आर्जनका क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको
– समुदाय परिचालन,सहजिकरण सीप भएको ।
– परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको
– कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली अंग्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,तथ्याङ्क सफ्ट्वयर चलाउने,MS World, Excel , power point photo shop,मा राम्रो दक्षता भएको)
– मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको ।

विज्ञापन नं: १४,०७२-०७३
पद: लेखा अधिकृत संख्या ः १
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 दैनिक लेखापालको रुपमा काम गर्ने । संस्थाको आर्थिक नियमावलिलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
 मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने ।
 सामाग्री खरिद दाखिला,निकाशा,तथा ढुवानीका साधन व्यवस्थापन गर्ने ।
 कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी तथा संस्थाका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय,सहकार्य गर्ने ।
 बजेट कार्यान्वयन योजना तथा मासिक,त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 कार्यक्रमसँग समन्वय र मावबीय जनशक्ति परिचालन ज्ञान सीप विकासमा सहयोग गर्ने
योग्यता:
– लेखा तथा सामाग्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा ज्ञान र सीप भएको
– व्यवस्थापन बिषयमा स्नातक तह उत्र्तिण भई लेखा व्यवस्थापन क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त वा व्यवस्थापन बिषयमा प्रमाण पत्र तह उत्र्तिण भई लेखा व्यवस्थापन क्षेत्रमा ५ वर्षको कार्य अनुभव
– सामाग्री खरिद,स्टोर व्यवस्थापन,वितरण अनुभव भएको ।
– टीम परिचालन तथा सहजिकरण सीप भएको ।
– लेखा सफ्ट्वायर संचालन सम्बन्धि ज्ञान तथा सीप भएको
– कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली अंग्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , power point photo shop मा राम्रो दक्षता भएको)
विज्ञापन नं ः– १५, ०७२-०७३
आवश्यक संख्या: ४
पद: सबईञ्जिनियर (प्राविधिक)
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 पूर्वाधार निर्माणहरुको डिजाईन अनुसारको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने ।
 मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
 खानेपानी,सेल्टर,साना पूर्वाधार विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने,लेआउट गर्ने र कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
 मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
– कम्तीमा (Sub Overseers) पास गरेको
– पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको ।
– समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
– एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
– समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने

विज्ञापन नं: १६,०७२-०७३
आवश्यक संख्या: जेटि / जेटिए: ४ जना (कृषि २ जना र पशुपालन २ जना )
पद: प्राविधिक/सामाजिक परिचालक
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 समुह व्यवस्थापन र समुदायका सदस्यहरुको विकासका लागि विषयहरुको उठान तथा सहजीकरण गर्ने ।
 मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
 दिगो जिविकोपार्जन लगायत विभिन्न विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने र कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
 मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
– कम्तीमा जेटिए (JTA) पास गरेको
– आयआर्जन,पशुपालन वा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको ।
– समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
– एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
– समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने

आवश्यक संख्या ः सामाजिक परिचालक (ट्रमा हेलिङ २ जना र सेल्टर २ जना)
पद: ४ जना
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 समुह व्यवस्थापन र समुदायका सदस्यहरुको विकासका लागि विषयहरुको उठान तथा सहजीकरण गर्ने ।
 सेल्टर निर्माण कार्य सम्बन्धि बिषयमा सहजिकरण गर्ने
 मनोसामाजिक परामर्श गर्ने ।
 मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
 दिगो पूर्वाधार निर्माण लगायत विभिन्न विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने र
 कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
 मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
– कम्तीमा १०+२ पास गरेको
– पूर्वाधार(निर्माण) को क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको । (सेल्टरको लागि)
– मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धि अनुभव भएको र पराशर्म सीप भएको (ट्रमा हेलिङ)
– समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
– एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
– समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने

परिक्षाको किसिम: लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तवार्ता
दरखास्त बुझउने ठेगाना: प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज (प्रयास नेपाल) धादिङ
ईमेल: prayashnepal@gmail.com
करार अवधि: १० महिना
पारिश्रमिक: संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ ।
दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: २०७२ असोज गते ४:०० बजे सम्म मात्र
(नोट: पदपुर्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार प्रयास नेपाल धादिङमा निहित रहनेछ । टेलिफोन सम्र्पकलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।)
पदपुर्ती समिति
प्रयास नेपाल धादिङ
जारी सुचना डाउनलोड पनि गर्न सक्नु हुुन्छ